Spoločnosť GKV&Has s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996 .

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Nosným pilierom spoločnosti je dodávateľské zabezpečovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred požiarmi.

Bezpečnostno technická služba

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Ochrana pred požiarmi

Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Požiarna bezpečnosť stavieb

V rámci projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií ponúkame služby špecialistov požiarnej ochrany v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie a technických správ PO.

Servis požiarno technických zariadení

Zabezpečíme Vám plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a iných legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarno-technických zariadení.

Pracovná zdravotná služba

V zmysle § 30d Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. Zabezpečíme Vám plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.