Poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní ochrany pred požiarmi svojimi odborne spôsobilými zamestnancami.

Prostredníctvom našich technikov požiarnej ochrany Vám zabezpečíme plnenie týchto povinností:

- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
- určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby prípadne projekt požiarnej ochrany
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.