Účasť pri kontrolách zo strany Štátneho požiarneho dozoru

Štátny požiarny dozor vykonávajú orgány štátnej správy (ministerstvo, krajské a okresné riaditeľstvo), obec na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v zákone 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Štátny požiarny dozor sa vykonáva protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, správcu bytového domu pri správe bytových domov, ale aj protipožiarnou kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi, najmä:

- organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- zabezpečenie dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti objektov,
- zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnotechnických zariadení,
- skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi,
- vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania, ako aj technologických zariadení, v ktorých sa spracúvajú, vyrábajú alebo používajú horľavé látky,
- zabezpečenie objektov a priestorov vodou na hasenie požiarov a hasiacimi látkami, vykonávanie kontrol požiarnych vodovodov a zdrojov vody, - činnosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky.

Taktiež sa protipožiarnymi kontrolami preveruje plnenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas uskutočňovania stavieb.

Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor môžu pri porušení predpisov na úseku ochrany pred požiarmi určiť sankcie.