Zabezpečenie OPP

Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

Ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca.
Vlastník nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak.

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu.

Plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi sa zabezpečuje osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie – technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany.

Technik požiarnej ochrany spoločnosti zabezpečuje plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Týmito povinnosťami sú:
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
- určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej - charakteristike užívanej stavby,
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.